Maria Treben

Életfilozófiája

Istenbe és a természet erejébe vetett hite végigkísérte egész életét. Legalább ilyen fontos volt számára a család fogalma és a környezetvédelem is.
Vallotta, hogy a hűség és a kitartás a legfontosabb erények közé tartoznak, ennek köszönhette, hogy munkája embertársai millióihoz ért el és segített rajtuk.
Tudásának, tapasztalatának átadását életfeladatának tekintette és egészen 1987-ig tartott előadásokat.
Maria Treben nyolcvanéves kora után írta le életfilozófiáját, amelynek alappilére a hit.

Nyolcvan év áll mögöttem, amely rám nyomta a bélyegét, de nem bélyegzett meg. Ezért a kegyért köszönetet kell mondanom Úristenünknek.(…) Istenbe, az Üdvözítőbe és az Istenanyába vetett hitem a legnagyobb szükségben is mindig lelki vigaszt nyújtott és végtelen erőt, reményt adott.
A test és lélek egységet képez. Testi ellenálló erőmhöz a felkészültséget a természettől nyertem el. Néhány fogorvosnál tett, alkalmi látogatástól eltekintve egész életem során nem kellett egyetlen orvost sem felkeresnem, sem pedig gyógyszert bevennem. Isten jól megművelt kertjében minden olyan gyógynövényt megtaláltam, amely segített egészségem megőrzésében.(…)
Aki a temészet gyógyító erejét elutasítja, és a hithez vezető utat nem képes megtalálni, véleményem szerint az összes elképzelhető életút közül a legnehezebbre szánta el magát. Az isteni kegyelem e két hatalmas támasza ugyanis mindenkinek rendelkezésére áll , de mindegyikünknek magának kell eldöntenie , hogyan éli le saját életét!(…)
Ha mindnyájan azon fáradozunk, hogy óvjuk és megőrizzük környezetünket, ha a háziszemetet naponta a környezetre gondolva kezeljük , ha egyszerűen nem vásároljuk meg a háztartások millióit terhelő vegyszereket és termékeket, akkor és csakis akkor van Földünknek igazi esélye a túlélésre. Ha viszont mindennap ellenszegülünk a józan ész parancsainak, atz hiszem, ennek a világnak a sorsa meg van pecsételve.(…)
Az embernek egyre inkább erősödő félelmben és bizonytalanságban kell majd élniük. Az ismeretlentől , a biztonságot nélkülöző jövőtől való rettegés sötét árnyékot fog vetni a lelkünkre, a lelki kiegyensúlyozatlanság pedig testi megbetegedéshez vezet. Igen, ma már sok tudós biztos abban, hogy a szakadatlanul növekvő számú rákos megbetegedést gyakran kizárólag lelki terhelések idézik elő, hogy egy beteg lélek képes szétrombolni egy egészséges testet.(…)
Ezekkel a gondolatokkal kívántam arra utalni, mennyire fontos az élethez való hozzáállás, hogy ez ugyanolyan jelentőséggel hat ki jó testi közérzetünkre, mint az egészséges életvitel és hatásos kezelés betegség esetén.(…)
Gyermekként teljesen ép családi körben nőttem fel. Szüleim boldog és kiegyensúlyozott házasságban éltek, amely mindig példaképül szolgált. Családi körben tanultam meg mások figyelembevételét, a feleősségtudatot, fegyelmet és toleranciát, amelyek nélkül háromlányos házunkban éktelen veszekedésekre kerülhetett volna sor.(…)
A középiskola elvégzése után hivatást választottam a “Prager Tagblatt” szerkeztőségéhez léptem be gyakornokként. Tizennégy éven át munkámban soha nem kellett ezt a döntésemet megbánnom. Mégis, milyen sokan vannak, akik egész életükben dolgoznak, életük nagy részét munkában töltik el, és egyetlen napig sem lelnek benne örömet! Akinek az életét nem tölti ki a hivatása , már a reggeli felkelésnél elborzadva gondol a munkájára, csak az ünnepnapoknak, hétvégéknek és a vakációnak él, kövekkel kirakott, nehéz útra szánta el magát.(…)
Sok hódolóm volt, némelyikük azonnal házasságot akart kötni velem, én azonban tudtam, hogy még várnom kell az igazira. Amikor végre előttem állt, azonnal tudtam, ő a megfelelő férfi egész életemre. Házasságkötésemmel felmondtam a hivatásommal. Számomra nem volt kérdéses , hogy feleségként a háztartásról kell gondoskodnom. Új szerepemben boldog voltam. Mint anya és hitves teljesen feloldódtam feladatomban.(…)
A háború befejezéséhez szörnyű tapasztalataim fűződnek. Ausztriába találtunk új otthonra.(…)
Ezekben az esztendőkben olyan fejlődésen mentem keresztül, amilyenről fogalmam sem volt. Kora gyermekkoromtól nagyon szerettem a természetet, ismertem a gombákat és növényeket, órákon át sétáltam a réteken és erdőkben, örvendeztem Isten eme ajándékának. Richard Willfort osztrák biológussal való találkozásom nem remélt fordulatot hozott életemben. Hosszú sétákon, véget nem érő beszélgetéseken osztotta meg velem végtelen tudását. Elkezdtem kicserélni a tapasztalataimat idős falusiakkal, ódon könyveket és kéziratokat olvastam el, tudásvágyam kimeríthetelen volt. Régi recepteket próbáltam ki, elkezdtem házi használatra gyógynövényeket gyűjteni, elkészítettem első eszenciáimat, és megismertem a gyógynövények hatékonyságát. Új feladatunk volt, és ez fiatalon tartott bennünket. A friss levegőn végzett sok mozgás jót tett az egészségünknek.(…)
Életünk megváltoztatásával keresztény nők körében a gyógynövényekrők és áldásos hatásukról tartottunk előadást. Már ezen az estén arra bíztattak hallgatóim, hogy többet adjak közre tudásomból. Anélkül, hogy én magam tettem volna ezért valamit, egyre gyakrabban és egyre nagyobb hallgatóság előtt beszéltem. Anélkül, hogy akartam volna, ismertté váltam. Felismertem feladatomat. Éreztem, hogy eleget kell tennem embertársaim óhajának, és segítenem kell nekik ott, ahol tudok. Az előadások megtartása mellett még elmélyültebben foglalkoztam a növényekkel, és feljegyeztem ismeretimet. Ezt jóhiszeműen tettem, nem gondolva sem hírnévre, sem pénzre. Ezek semmit sem jelenzettek számomra.Amikor az egyik kiadó rábeszélt, hogy kézirataimat adjam ki könyv alakban, egyáltalán nem voltam lelkes. Úgy adtam a beleegyezésemet, hogy fogalmam sem volt arról, mi lesz ennek a következménye. Egyedül az a gondolat ösztönzött: hozzá akarok járulni ahhoz, hogy ismereteim a növények gyógyerejéről ne menjenek teljesen feledésbe.(…)
Az a határtalan szenvedés amely a postámon keresztül naponta elért hozzám, megmutatta nekem, hogy nem engedhetem magam elnémítani. Vállalnom kell valamennyi csatát , mert mint embernek, segítenem kell, ha segíteni tudok.
Ez a feladat vált életművemmé.”

Maria Treben

 

Tanítása

– Vissza a természethez!

A természet értékeinek újragondolása mostanában aktuálisabb, mint valaha. Sok ember számára ez az irányzat a tudományos kutatás, a technológiai fejlődés és fogyasztói társadalmunk gyors változásának sebességére adott válasz. Régi hagyományokat fedezünk fel újra, és olyan embereket becsülünk, akiknek megvan az a képessége, hogy a tapasztalatoknak és a régi hagyományoknak új, időszerű értelmet adjanak. A természet és a gyógynövénytan értékeinek újragondolásának egyik legismertebb úttörője bizonyosan Maria Treben.
Maria Treben kora gyermekkorától fogva a gyógynövények társaságában nőtt fel. Ezeket többnyire a vidéki lakosság tapasztalatin alapuló gyógyászati ismeretei alapján használta, főként a helyi, őshonos gyógynövényeket ajánlotta.
Treben asszony filozófiája nagyon sokban hasonlít a vízkúráiról elhíresült Kneipp plébános tanításaival, de a hangsúlyt elsősorban a gyógynövények hatékonyságában látta. A vízkúrák is természetesen nagy szerepet játszanak az egészség megőrzésében. 

„Abban az időben, amikor az ember mindjobban eltávolodik a természettől,-tehát lényegében természetellenes életet él- a régi gyógyfüvekhez kell visszafordulni.”

– Óvjuk környezetünket!

Maria Treben tanításaiban nemcsak a természethez visszavezető utat szorgalmazta a modern kor emberének, hanem környezetünk megóvásának, illetve védelmének fontosságára is kiemelt hangsúlyt fektetett.

“Kíméljük környezetünket, ne terheljük a szükségesnél több háziszeméttel, ne vásároljunk olyan háztartási vegyianyagokat és egyéb termékeket, amelyek a környezet tisztaságát veszélyeztetik. Ha így gondolkodunk és cselekszünk, akkor még van esély arra, hogy Földünkön nem szűnik meg az élet. Ha nem győz a józan ész, akkor elkerülhetetlen az élővilág pusztulása ezen a bolygón, akkor az emberek szorongó félelme, elbizonytalanodása egyre nő, a lelkeket nyomasztó teher elviselhetetlenné válik. Aki elveszíti lelki egyensúlyát, az védtelen a testi betegségek ellen.”

– A hit ereje

“A gyógyszereket a földből adja az Úr és az okos ember nem veti meg őket.”

Szentírás, Sirák fiának könyve 38:4

Maria Trebent mélyen áthatotta a keresztény hit, és szorosan összekapcsolja a gyógynövényekkel, meggyőződéssel hitte, hogy a Teremtő a gyógyfüveken keresztül hoz gyógyulást betegségeinkre. Az Ő patikájában találunk gyógyírt bajainkra, és egyben az igaz hitbe vetett feltétlen bizalom, az égiekhez szóló buzgó imádkozás segítsége által visszanyerjük egészségünket.

“És ha a dolog még oly reménytelennek látszik is, és amikor azt hiszi , soha sem lesz ismét egészséges, ha a gyógynövényekhez, Isten gyógyszertárához fordul, és megfelelően alkalmaz, akkor meg lehet a reménye a gyógyuláshoz és az egészségre. -feltéve, ha életereje nem merült ki egészen.”

Különösen, amikor az Úr Isten is segít. Ezt már Paracelsus is mondta és e szavakkal kifejezésre juttatta:

“Isten nem engedett meg egy betegséget sem létrejönni anélkül, hogy annak a gyógyszerét a természetben meg nem teremtette volna.”

– Egészséges életmód

Könyveiben részletesen leírja tanácsait, javaslatait az egészség megőrzésére, a betegségek megelőzésére. Egészségre és betegségre vonatkozó gyógynövény ismeretei, tanácsai, valamint a gyógyfüvekkel való tapasztalatai útmutatója és segítsége volt számtalan betegségben szenvedő embernek.
Treben asszony rendszeresen korán feküdt le aludni, szeretett kirándulni a friss levegőn, hideg vízben úszott, de mindenben a mértékletességre törekedve. Különösen kedvelte a Kneipp- vízkúrákat, és természetesen különböző gyógyfüvekből készült teákkal erősítette magát és családját. Az egészséges táplálkozás szintén elsődleges helyet foglalt el a Treben család életében, de itt is a mértékletesség volt a legfontosabb alapelv.

“Sokan elvárják testüktől, hogy kifogástalanul működjön, korlátlanul terhelik, és kimeríthetetlennek gondolják a szervezet öngyógyító erejét. Veszélyesen él az, aki átengedi magát ennek az öncsalásnak!
Testünk karbantartásához ugyanis ápolásra, gondozásra, alapos edzésre és pihenésre van szükség. Az egészséggel nem lehet büntetlenül rablógarázdálkodást folytatni! Természetesen nem könnyű az ésszerű gondozásra tanácsot adni. Ha valakit elkerül a szokásos tavaszi nátha, azt mondják rá, hogy szerencséje volt. Csak kevés embernek jut eszébe, hogy szerencsés embertársukat testének megfelelő edzettsége miatt kerülte el a fertőzés. Sokan azt mondják, minek csináljanak fagyöngy kúrát, amikor rendben van a vérkeringésük? Nos, nem tehetünk többet, mint hogy értelmes ajánlásokat nyújtunk a megelőzésre. Mindenkinek magának kell eldöntenie, mennyit ér neki az egészsége. Mindenesetre az Úristen mindenről gondoskodott, ami az egészséghez és a jó közérzethez szükséges. Adományai felhasználásához egy kevés munkálkodást kér tőlünk csupán.”

Maria Treben

Maria Treben munkássága

 

Élete

Maria Treben 1907. szeptember 27-én született, a csehországi Saaz városában, az egykori Szudétavidéken.
Édesapja könyvnyomdája segítségével tartotta el a családot, míg édesanyja háziasszonyként minden idejét Marianak és két lánytestvérének szentelte.
Iskoláit Saaz városában kezdte, majd Prágában fejezte be, ahová az édesapa halála után két évvel költözött a család.
Érettségi után a Prager Tagblatt szerkesztőségénél kapott állást. Bár sok udvarlója akadt a lapnál, jövendőbeli férjével mégsem itt, hanem egy jó barát által, a prágai Operaházban találkozott.
Ernst Gottfried Treben egyetemi hallgató volt. Miután megszerezte villamosmérnöki oklevelét, felelősségteljes munkát kapott és 4 évvel később, 1939 augusztusában kötöttek házasságot Mariaval. Fiuk, Kurt Dieter 1942 októberében látta meg a napvilágot.

 

Az első találkozás a gyógynövényekkel

Maria gyermekkorában gyakorta vakációzott édesanyja egy barátjának családjánál, aki főerdészként tevékenykedett. Általuk találkozott a természet végtelen gazdagságával és lassanként az összes növénnyel megismerkedett név szerint.
Emellett édesapja a Kneipp-vízkúrák lelkes követőjeként mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy lányait a lehető legegészségesebben nevelje.
Meghatározta a gyógynövényekkel való kapcsolatát az az eset, amikor a második világháború idején Maria és gyermeke is megfertőződött tífusszal. Gyógyszerek hiányában az őket kezelő főorvos, dr. Schneider vérehulló fecskefű levelével kezdte kezelni a betegeket. Maria állapota napról napra javult, míg nem teljesen fel is gyógyult a halálos kórból.

Maria inspirálói

Többen is hatással voltak Treben asszony munkásságára.
Richard Willforttal, az osztrák biológussal és tudóssal egyik előadása alkalmával találkozott. Willfort érdekes elbeszélései a gyógynövényekről és a legkomolyabb betegségeknél az általuk nyújtott segítségről szóló történetei egy új utat nyitottak meg Maria előtt.
Mikor Willfort látta, hogy Maria milyen tudással rendelkezik a gyógynövények területén, bevezette őt a nagy természetgyógyászok világába. Így ismerkedett meg többek közt Sebastian Kneipp plébános és Johann Künzle tiszteletes munkásságával, melyek meghatározták saját útját. Ráébredt az általa ismert növények hatékonyságára, elkezdte gyűjteni őket, majd elkészítette első eszenciáit.

Treben asszony és a svédkeserű

Aki hallott már valaha Maria Trebenről, annak valószínűleg elsőként jut eszébe Treben asszony munkásságának legismertebb műve az Egészség Isten patikájából és a titokzatos svédkeserű.

A svédkeserű egy ősrégi fűszernövény tinktúra, amelynek eredete évszázadokra nyúlik vissza és a mai napig használatos alternatív háziszer.

Gyorsan terjedt a hír, mely szerint Maria nagyon jól ismeri a gyógynövényeket, így egy ismerőse eljuttatta hozzá a svédfüvekről szóló kéziratnak a másolatát.
A régi kézirat tartalmazta a gyógynövénykivonatok előállításának receptjét is. Ezt a kivonatot életelixírként tartották számon. A kézirat szerint az elixír külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazható és minden esetben használ.

Régi írások beszámoltak egy svéd orvosról dr. Samst-ról és családjáról, akik először ezt a tinktúrát előállították. Az írások a továbbiakban beszámolnak arról is, hogy dr. Samst 104 éves korában egy lovasbaleset következtében vesztett életét. Szülei és nagyszülei is pátriárkális kort értek.

Hatalmas ismertséget hozott a svédfüveknek, illetve a svédkeserűnek amikor a gyógyfüvekkel gyógyító Maria Treben világszerte ismertté tette. Beszámolt a svédfüvek történetéről, nyilvánosságra hozta a régi kéziratot és elmesélte miként fejtették ki csodálatos hatásukat a svédfüvek sok esetben. Mivel könyve világszerte óriási könyvsiker lett, a svédfüveknek is világhírt hozott.

A régi kézirat 46 pontban foglalja össze a svédfüvek jótékony hatásait. Megemlíti többek közt a fül- és fogfájást, a lázat, az étvágytalanságot, a reumát, az égési sérüléseket és a vérszegénységet is.

Treben asszony a recept alapján elkészítette a kivonatot, alkalmazni kezdte és minek után csak pozitív tapasztalatokat eredményezett, a kivonat egész életén át a kísérőjévé vált.
Létezik kis svédkeserű és nagy svédkeserű, melyek különböző összetételűek. Maria Treben a kis svédkeserűt használta és ajánlotta.
Tanítása szerint:

„A kis svédkeserű igazi életelixír, egészségünk nélkülözhetetlen védelmezője, amelynek egyetlen házigyógyszertárból sem szabadna hiányoznia.”

Treben asszony modern gondolkodású személyiség volt, aki folyamatosan a svédkeserű recepttúráján és annak időszerűvé tételén dolgozott. Számtalan előadást tartott Európában és Amerikában is egy folyamatosan szaporodó hallgatóságnak a svédkeserű és a gyógynövények alkalmazásáról. A hivatalos szervek újra és újra támadták őt, sarlatánsággal vádolták, sőt még bíróság előtt is felelnie kellett tevékenységéért. Tapasztalatait az “Egészség Isten patikájából” című könyvében írta le.

Az ilyen emberek, mint Treben asszonynak is, aki szinte az egész életét a gyógynövénygyógyászatnak szentelte köszönhető, hogy ezek az ismeretek manapság bárki számára hozzáférhetők. A svédkeserűnek sokrétű felhasználása ismeretes, melynek számos jótékony hatást tulajdonítanak.

Maria Treben előadásai és könyvei

Egyre többen keresték meg Treben asszonyt azzal a célzattal, hogy felkérjék előadásokra Ausztria-szerte. Hallgatói létszáma egyre növekedett, míg 1977-ben megérkezett az első külföldi meghívás is.
Tartott előadást Németországban, Svájcban, Amerikában és Kanadában is.
Előadásai mindig térítésmentesek voltak és általában két óra hosszat tartottak.

Az egyik előadásáról készült szalagot 1976-ban meghallgatta Rauscher tisztelendő úr, aki a Gyógynövények Baráti Körének elnöke volt.
Unszolására Maria beleegyezett, hogy elkészítsen egy kéziratot, hogy az érdeklődők ne csak hallgathassák, hanem olvashassák is tanításait. Így született meg az „Egészség Isten patikájából” című könyv, amely óriási sikert aratott. Ezt követte a „Gyógyeredményeim” című kötet, majd elkészültek a „Maria Treben új receptjei és élete”, a „Gyógyfüvek Isten kertjéből” és a „Gyógyulás a természet erejével” című könyvek is.

12 további kötetben összefoglalták Treben asszony előadásait is:

Az allergia – Megelőzés, felismerés, gyógyítás
Férfibetegségek – Megelőzés, felismerés, gyógyítás
Női betegségek – Megelőzés, felismerés, gyógyítás
Gyermekbetegségek – Megelőzés, felismerés, gyógyítás
Stressz a mindennapokban
Szív- és érrendszeri betegségek
Fejfájás és migrén
Légúti betegségek
Gyomor- és bélbetegségek
Bőrbetegségek
Sebek és sérülések
Egészséges táplálkozás gyógynövényekkel

A könyvek Magyarországon a Duna Könyvkiadó gondozásában jelentek meg.

Szeretett férje váratlan halála (1988) mélyen megrendítette, ettől kezdve nem volt életkedve, majd három évvel később, csaknem ugyanazon a napon, 1991 júl. 26-án lelt (tért) örök nyugalomra.